لیست قیمت انواع کابینت آشپزخانه

 لیست قیمت انواع کابینت آشپزخانه

 

 

 

لیست قیمت انواع کابینت شرکت مدرن (قیمت ها به تومان)

خارجی     کابینت مدرن     عنوان واحد از تا
 MDF     مترمربع 165000   -
 بدنه لترون درب MDF 145000 
بدنه لترون درب پروفیل  185000 
بدنه MDF با درب پروفیل  200000 

 

لیست قیمت انواع کابینت شرکت ساحل (قیمت ها به تومان)

خارجی کابینت ساحل عنوان واحد از تا
بدنه لترون درب MDF   مترمربع 200000

 -

PVC با نوار MDF  250000 
 MDF اتریش 280000 
high class 400000 

 

لیست قیمت انواع کابینت آشپزخانهمشاهده لیست کامل قیمت انواع کابینت شرکت مدرن

مشاهده لیست کامل قیمت انواع کابینت شرکت ساحل

Go to top