لیست قیمت انواع سنگ

 

لیست قیمت انواع سنگ 

 

 

 

لیست قیمت انواع سنگ شرکت صدف (قیمت ها به تومان)

ایرانی سنگ صدف عنوان واحد از تا
تراورتن(کف و دیوار) مترمربع 15000 99000
مرمریت(کف و دیوار) 3000 65000

  

لیست قیمت انواع سنگ شرکت صدراستون (قیمت ها به تومان)

ایرانی سنگ صدراستون واحد از تا
مترمربع 25000

50000

 

لیست قیمت انواع سنگ شرکت نوین سنگ کیمیا (قیمت ها به تومان)

ایرانی نوین سنگ کیمیا عنوان واحد از تا
سنگ های بتنی(کف) مترمربع 1999 38000
واحد 465 8525
ست 135500 -
سنگ های نورانی(دیوار و کف) مترمربع 7000 24000

 

 مشاهده کاتالوگ کامل انواع سنگ صدف و لیست کامل قیمت سنگ صدف

 مشاهده لیست کامل قیمت انواع سنگ صدراستون

مشاهده کاتالوگ کامل انواع سنگ و قیمت شرکت نوین سنگ کیمیا

Go to top